Power Purchase Agreement

Umowa PPA

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) jest długoterminową umową dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą). Umowa PPA szczegółowo określa wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną – ilość energii elektrycznej do dostarczenia, wynegocjowane ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Ze względu na fakt, że jest to umowa dwustronna, umowa PPA może przybierać różne formy i być dostosowana do potrzeb każdej ze stron umowy. Energia elektryczna może być dostarczana fizycznie lub w bilansie. Ze względu na zdolność do ograniczenia ryzyka związanego z cenami rynkowymi, umowy PPA są wykorzystywane w szczególności przez dużych odbiorców energii elektrycznej oraz w przypadku planowanych, większych inwestycji w budowę lub dalszą eksploatację elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Inaczej niż w USA, umowy zakupu energii elektrycznej nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione w Europie.

Umowy PPA i finansowanie energii odnawialnej

Umowy o zakup energii elektrycznej (PPA) mogą finansować budowę (tj. koszty inwestycyjne) i funkcjonowanie (tj. koszty operacyjne) elektrowni wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Stosuje się je w szczególności tam, gdzie dostawcy energii elektrycznej mają prawne wymogi dotyczące dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czego przykładem są Stany Zjednoczone. Umowy PPA mogą być również przydatne w krajach, w których rozwój energii odnawialnej nie stanowi jeszcze celu politycznego ani celu krajowego.

Kto zawiera umowy PPA?

Operatorzy instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zawierają umowy PPA zarówno dwustronnie z przedsiębiorstwem będącym odbiorcą („korporacyjne umowy PPA”- „Corporate PPA“), jak i z dystrybutorem energii elektrycznej, który nabywa wyprodukowaną energię elektryczną („handlowe umowy PPA”- „Merchant PPA“). Ten ostatni wprowadza energię elektryczną na giełdę, albo dostarcza energię elektryczną do określonego odbiorcy energii elektrycznej, co sprawia, że umowa staje się „korporacyjną umową PPA”.

Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw już nabywa udziały w zużyciu energii elektrycznej w ramach umów PPA lub chciałoby zwiększyć udziały w zakupie energii elektrycznej w ramach umów PPA. Oprócz stabilnych warunków dostawy energii elektrycznej, ważną rolę odgrywa również aspekt ekologiczny.

Szczególnie dla operatorów instalacji o wysokich nakładach inwestycyjnych i niskich kosztach operacyjnych (np. fotowoltaika i turbiny wiatrowe), umowy PPA są dobrym sposobem zmniejszenia ryzyka związanego ze zmianą cen energii elektrycznej. Dzięki pewniejszemu wynagrodzeniu za energię elektryczną wzrasta nie tylko zaufanie przedsiębiorstw energetycznych, ale także partnerów finansujących rentowność instalacji.

Korzyści związane z umowami PPA

Długoterminowa stabilność cen, możliwości finansowania inwestycji w nowe zdolności wytwórcze lub ograniczenia ryzyka związanego ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej to oczywiste zalety umów PPA. Stwarza to klientom możliwość uczynienia ich marki bardziej zrównoważoną i bardziej ekologiczną.

Ponadto swoboda w konstruowaniu umów daje pewną elastyczność, aby odzwierciedlić indywidualne preferencje operatorów elektrowni i odbiorców energii elektrycznej. Dotyczy to również kształtowania cen: umowy PPA mogą być zawierane po stałych cenach lub umożliwiać większy udział w ryzyku i możliwościach rynkowych.

DLACZEGO MY?

Skontaktuj się z nami!

Sunvest Sp. z o.o. 
ul. Skarszewska 21
83-110 Tczew

phone: +48 500-275-000

email: office@sunvest.pl

Follow us

Kontakt