Opis inwestycji


Inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne polega na objęciu udziałów w spółce celowej, która jest utworzona w celu wybudowania a następnie eksploatowania elektrowni fotowoltaicznej.

Device

Biorąc pod uwagę wysoki poziom cen energii oraz niskie koszty eksploatacji, inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną stanowi atrakcyjną lokatę inwestycyjną dla Inwestorów, którzy jednocześnie chcą skorzystać z szansy na ratowanie środowiska naturalnego.

Elektrownie fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystują tanią i bezemisyjną technologię wytwarzania energii ze słońca. Elektrownie fotowoltaiczne cieszą się dobrym wizerunkiem, ale przede wszystkim generują długoterminowe wysokie zyski, przy najwyższym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa inwestycji.

Inwestor nie będzie zaangażowany w zarządzanie operacyjne spółką.


Rentowność Inwestora


Przykładowa kalkulacja rentowności Inwestora*

Nakłady inwestycyjne
4 200 000 zł
Moc farmy fotowoltaicznej
1 MW
Cena sprzedaży energii
550 zł/MWh
Przychody farmy w pierwszym roku
605 000 zł
Model sprzedaży energii
Cena w oparciu o notowania RDN - Rynek Dnia Następnego na TGE (Towarowa Giełda Energii)
Rentowność brutto Inwestora
11,7%

  ____________________________________________________
  * Szczegóły kalkulacji w Umowie Inwestycyjnej


Model współpracy


Device Sunvest oferuje Inwestorowi wspólną inwestycję w budowę elektrowni fotowoltaicznej pod klucz. Począwszy od wyboru lokalizacji, poprzez proces pozyskiwania zgód i decyzji administracyjnych, prace projektowe, budowę i eksploatację projektu, w tym monitorowanie i konserwację, nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami oszczędzają czas Inwestora i zapewniają wybór bezpiecznej i rentownej inwestycji w OZE.

Sunvest przedstawia Inwestorowi do wyboru kilka gotowych projektów elektrowni fotowoltaicznych. Spośród tych projektów Inwestor wybiera lokalizację inwestycji.

  W kolejnym kroku Inwestor/Inwestorzy i Sunvest podpisują umowę inwestycyjną oraz zawiązują spółkę celową, w której:

 • Inwestor/ Inwestorzy obejmuje 90% udziałów w spółce celowej
 • Sunvest obejmuje 10% udziałów w spółce celowej

Spółka celowa nabywa wybrany projekt elektrowni fotowoltaicznej,

Spółka celowa buduje i eksploatuje elektrownię fotowoltaiczną generując zyski, które dystrybuowane są do właścicieli. Zasady finansowania budowy zawarte są w Umowie Inwestycyjnej i w Umowie Spółki Celowej.

Ze względu na skalę nakładów inwestycyjnych informujemy, że minimalny próg wejścia Inwestora w budowę elektrowni fotowoltaicznej wynosi 500 000 zł.


Etapy życia projektu inwestycyjnego


W ramach współpracy z Inwestorem Sunvest odpowiada za wszelkie procesy związane z realizacją wspólnej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną.


Rozwój projektu

 • Wybór lokalizacji pod projekt, analiza opłacalności prowadzenia inwestycji w danej lokalizacji,
 • Pozyskanie praw do gruntów pod przyszłą farmę PV,
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (jeżeli nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),
 • Pozyskanie warunków przyłączeniowych dla farmy PV i podpisanie umowy o przyłączenie jej do sieci energetycznej.


Realizacja projektu

 • Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę,
 • Uzgodnienie trasy przyłączeniowej do miejsca przyłączenia farmy do sieci energetycznej,
 • Wybór generalnego wykonawcy na budowę farmy PV,
 • Nadzór inwestorski nad budową farmy fotowoltaicznej oraz przyłączeniem do sieci energetycznej,
 • Ustalenie warunków sprzedaży energii elektrycznej,
 • Odbiór końcowy instalacji przez operatora energetycznego,
 • Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej.

Eksploatacja projektu

 • Utrzymanie sprawności elektrowni fotowoltaicznej w toku jej eksploatacji,
 • Pozyskanie najlepszych cen sprzedaży energii elektrycznej,
 • Monitoring finansowy i raportowanie wyników do właścicieli,
 • Prowadzenie spraw spółki.

Ramy czasowe inwestycjiPrzychody ze sprzedaży energii elektrycznej


Model sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni fotowoltaicznej opiera się na cenach energii elektrycznej RDN (rynku dnia następnego) uzyskiwanych na TGE (towarowej giełdzie energii).

Poniżej ceny energii elektrycznej RDN (PLN/MWh) – dane ze strony TGE (TOWAROWA GIEŁDA ENERGII)

TGeBASE_WAvg – odpowiada średniej ważonej wolumenem obrotu cenie RDN, publikowanej przez TGE w comiesięcznych komunikatach obrotowych i dotyczącej obrotu w danym miesiącu na podstawie transakcji na instrumentach godzinowych RDN dla poszczególnych godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu.


Przewidywane koszty eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej


Szacunkowe koszty funkcjonowania to około 100 000 zł netto rocznie na 1MW. Koszty te stanowią:

 • Koszty dzierżawy nieruchomości,
 • Podatek od budowli,
 • Podatek od nieruchomości,
 • Ubezpieczenie,
 • Koszty przeglądów technicznych farmy, w tym czyszczenie modułów,
 • Koszty koszenia trawy,
 • Koszty administracyjne spółki.

Korzyści dla Inwestora ze współpracy z Sunvest


Device
 • Sunvest jako udziałowiec kieruje się długoterminowym interesem udziałowców spółki,
 • Inwestor nie jest zaangażowany w prowadzenie spraw operacyjnych w spółce, sprawy te prowadzi Sunvest,
 • Efekt skali, Sunvest negocjuje w imieniu całej grupy spółek celowych eksploatujących elektrownie fotowoltaiczne w zakresie uzyskania najlepszych cen sprzedaży energii elektrycznej,
 • Sunvest optymalizuje koszty eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych,
 • Oferuje Inwestorom nowe projekty.

Korzyści z inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne


Inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną zapewnia długoterminowy, stabilny i przewidywalny dochód ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z energii słonecznej. Elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają energię przez okres 29 lat, co oznacza, że energia słoneczna może zapewnić właścicielom elektrowni fotowoltaicznych gwarantowany dochód, który nie będzie zatrzymany w spółce na potrzeby odnowienia wyeksploatowanych urządzeń.

Device Niskie koszty eksploatacji wynikają z bezobsługowego działania elektrowni fotowoltaicznych oraz z zastosowania nowoczesnych, sprawdzonych technologii. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane z komponentów dobrej jakości posiadają 25 lat gwarancji.

Elektrownię buduje się szybko, okres budowy trwa zazwyczaj krócej niż 6 miesięcy.

Modułowość elektrowni fotowoltaicznej pozwala na elastyczne projektowanie farmy PV dopasowane do warunków w danej lokalizacji geograficznej.
Korzyści dla środowiska i gospodarki


  • Elektrownie fotowoltaiczne to ważny element polityki związanej z ochroną środowiska, zwiększenie źródeł energii odnawialnych w miksie energetycznym redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
  • Właściciele gruntów pozyskują możliwość zarabiania na wydzierżawionej nieruchomości, długoterminowa umowa dzierżawy i indeksowany dochód z wynajmu przez wiele lat może być przekazywany z pokolenia na pokolenie wraz z gruntem,
  • Device
  • Grunty przeznaczone pod farmy to grunty mineralne, są to gleby słabe i najsłabsze, z niską klasą bonitacyjną: IV, V, VI oraz nieużytki, z tego powodu nie nadają się pod produkcję rolną,
  • Elektrownie fotowoltaiczne mają znacznie mniejszy widoczny wpływ niż inne technologie energii odnawialnej, takie jak fermentacja beztlenowa i turbiny wiatrowe. Mogą być również osłonięte płotami lub żywopłotami i nie emitują hałasu. Eksploatacja i konserwacja, a także bezpieczeństwo mogą być monitorowane zdalnie,
  • Przemysł fotowoltaiczny przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wspomaga lokalną ekonomię,
  • Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła promieniowania słonecznego,
  • Energię elektryczną uzyskuje się bez emisji szkodliwych substancji do atmosfery (pyłów, związków chemicznych),
  • Szacuje się, że każde 1 000 kWh energii pochodzącej z fotowoltaiki redukuje emisję dwutlenku węgla o 812 kg rocznie,
  • Ogniwa fotowoltaiczne są bezpieczne, nie wytwarzają odpadów.

Z czego składa się elektrownia fotowoltaiczna


 • Moduły fotowoltaiczne,
 • Inwerter (falownik) DC/AC,
 • Konstrukcje wsporcze palowane do ziemi,
 • Instalacja DC,
 • Instalacja AC,
 • Stacja transformatorowa,
 • Przyłącze kablowe SN-15kV,
 • Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa,
 • Monitoring wizyjny CCTV,
 • Oświetlenie,
 • Ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej,

Moduły fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania świetlnego w energię elektryczną.

Inwerter (falownik) DC/AC

Inwerter (falownik) jest to urządzenie elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego uzyskanego z ogniw fotowoltaicznych na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do której zostaje wpięty.

Konstrukcje wsporcze palowane do ziemi

System do montażu modułów fotowoltaicznych, posadowiony bezpośrednio w gruncie.

Instalacja DC

Okablowanie w części stałoprądowej (połączenie modułów fotowoltaicznych między sobą oraz połączenie łańcuchów modułów do falownika).

Instalacja AC

Linie kablowe z inwerterów wprowadzone są do stacji transformatorowej.

Stacja transformatorowa

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej
Rozdzielnica średniego napięcia SN-15 kV
Rozdzielnica nN - 0,8 kV
Transformator SN/nN
Układ do pomiaru energii elektrycznej
Uziemienie stacji

Przyłącze kablowe SN-15kV

Projekt przyłącza kablowego SN-15 kV wykonany według odrębnego opracowania w uzgodnieniu z operatorem sieci elektroenergetycznej.

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci SN stosuje się uziemienie ochronne.
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim projektowanych urządzeń wytwórczych realizowana jest przez zastosowanie głównych połączeń wyrównawczych wszystkich części przewodzących.

Monitoring wizyjny CCTV

Na terenie farmy fotowoltaicznej projektuje się słupy monitoringu wizyjnego z zamontowanymi kamerami w technologii IP.

Oświetlenie

Słupy oświetleniowe z zamontowanymi lampami LED.

Ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej

Ogrodzenie siatkowe oraz brama wjazdowa